تست خستگی

توجه داشته باشید نمره 1 نمایانگر عدم تایید شما و نمره 7 نشانه شدت و حداکثر تایید شما می باشد.

شروع تست خستگی

سوال اول

وقتی که خسته هستم انگیزه‌ام کم می‌شود
1 2 3 4 5 6 7

سوال دوم

ورزش باعث بروز خستگی در من می‌شود
1 2 3 4 5 6 7

سوال سوم

به راحتی خسته می‌شوم
1 2 3 4 5 6 7

سوال چهارم

خستگی باعث تداخل در فعالیت فیزیکی من می‌شود
1 2 3 4 5 6 7

سوال پنجم

خستگی اغلب برای من ایجاد مشکلاتی می‌کند
1 2 3 4 5 6 7

سوال ششم

خستگی‌ مانع از فعالیت فیزیکی مداوم من می‌شود
1 2 3 4 5 6 7

سوال هفتم

خستگی باعث تداخل در انجام وظایف و مسؤلیت‌های من می‌شود
1 2 3 4 5 6 7

سوال هشتم

خستگی جزء سه علامت اصلی ناتوان کنندة من است
1 2 3 4 5 6 7

سوال نهم

خستگی با کار، خانواده یا نقش اجتماعی من تداخل می‌کند
1 2 3 4 5 6 7

نتیجه تست خستگی شما


خستگی بسیار شدید، نیاز جدی به درمان